Vedtægter

§ 1

Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) er en fraktion af såvel Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) som Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK).

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme yngre børne- og ungdomspsykiateres og voksenpsykiateres interesser inden for DPS’s og BUP-DK’s formålsparagrafers rammer. Dette opnås ved:

  • At nedsætte arbejdsgrupper, som har til opgave at udforme oplæg til diskussionsmøder,
  • At oprette og opretholde informationsvirksomhed, kombineret med indbyrdes kommunikation,
  • At opstille medlemmer af FYP ved valg til DPS’s og BUP-DKs bestyrelser og holde disse informeret om FYP’s synspunkter.

§ 3 Medlemskriterier

I FYP optages yngre psykiatere, der er medlem af DPS/BUP-DK og FayL. Indmeldelse i FYP sker automatisk ved indmeldelse i DPS eller BUP-DK. Udmeldelse følger automatisk udmeldelse af FayL, DPS eller BUP-DK. Yngre psykiatere i DPS/BUP-DK, der ikke ønsker medlemskab af FYP, kan udmelde sig i henhold til §8 i såvel DPS’ som BUP-DK’s love.

§ 4 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i oktober eller november. FYP’s bestyrelse indkalder skriftligt hertil med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper.
  • Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.

4. Valg af bestyrelse, medlemmer af arbejdsgrupper og revisorer og opstilling af eventuelle FYP kandidater ved valg til DPS/BUP-DK’s bestyrelser.

5. Eventuelt.

Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til FYP’s bestyrelse senest 2 uger før generalforsamlingen få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, j. dog § 12 og § 13. Afstemningen skal være skriftlig, hvis blot et medlem forlanger det. Bestyrelsen udsender endelig dagsorden senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af FYP’s bestyrelse, hvis 3 medlemmer af denne ønsker det. Hvis en tredjedel af medlemmerne skriftligt begærer dette over for bestyrelsen, skal denne inden 14 dage skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

§ 6 Regnskab

Kasseren fremlægger revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår, budgetopfølgning for indeværende regnskabsår, forslag til budget for det kommende regnskabsår og kontingentforslag ved den ordinære generalforsamling.

§ 7 Valg til bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Man skal være medlem af FYP for at kunne stille op til bestyrelsen. ”Der tilstræbes at bestyrelsen geografisk repræsenterer alle tre videreuddannelsesregioner.” Bestyrelsen skal søges sammensat af medlemmer af både BUP-DK og DPS. I den til enhver tid siddende bestyrelse skal både BUP-DK og DPS være repræsenteret ved minimum tre medlemmer hver, såfremt der er tilstrækkeligt antal opstillede kandidater indenfor hvert speciale”. Afstemningen er skriftlig og sker enten ved udfyldelse af stemmeseddel eller på online stemmetællingsplatform med navne på medlemmer, som opstiller til valg. Antallet af navne på stemmesedlen må højst være lig antallet af pladser på valg. En sådan stemmeseddel kan indsendes i forvejen til formanden for bestyrelsen og må være denne i hænde en uge før generalforsamlingen.

Stk. 2.

Der vælges efter flest stemmer 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år og 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år. Ved et medlems afgang fra bestyrelsen efter mindre end et års funktion vælges ved den årlige generalforsamling den af de opstillede kandidater, der har fået flest stemmer efter de indvalgte bestyrelsesmedlemmer, som nyt medlem for det resterende år.

Stk. 3.

Ved stemmelighed foretages om nødvendigt ny afstemning af de fremmødte på generalforsamlingen, og ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning mellem kandidaterne med lige antal stemmer.

§ 8 Bestyrelsen – konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en forperson, en næstforperson og en kasserer med den begrænsning, at en person kan vælges til forperson højst 2 på hinanden følgende år. Bestyrelsen koordinerer foreningens arbejde.

§ 9 Nedsættelse af arbejdsgrupper

Generalforsamlingen eller ledelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af specifikke opgaver.

§ 10 Rejseudgifter

Rejseudgifter for medlemmer af bestyrelsen og arbejdsgrupper til indkaldte møder refunderes efter aftale med bestyrelsen.

§ 11 Økonomi

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i foreningen eller ved en af disses forfald, i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Foreningens kasserer har fuldmagt til atmodtage og foretage betalinger i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

Det skal tilstræbes at foreningen til en hver tid har en likvidebeholdning på min. 50.000 kr.

Der må kun budgetteres således, at egenkapital eller likvideholdning falder under 50.000 kr, såfremt dette godkendes på generalforsamlingen.

Såfremt foreningens likvidebeholdning på et givent tidspunkt måtte blive mindre end 50.000 kr. er det bestyrelsens pligt, snarest muligt og senest inden for 1 mdr, at opstille og fremlægge en konkret plan for genoprettelsen af likvidebeholdningen, således den igen er på mindst 50.000 kr.

§ 12 Ophør

Beslutning om foreningens ophør skal vedtages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Mindst 2/3 af de fremmødte skal ved hver af disse generalforsamlinger stemme for ophøret. Ved foreningens ophør tilfalder en eventuel formue DPS og BUP-DK.

§ 13 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

Denne udgave af vedtægterne er godkendt på FYPs generalforsamling d. 29/10–2021